Shinobi No Mono 7, Mist Saizo Strikes Back (1966) Kazuo Mori.

Shinobi No Mono 7, Mist Saizo Strikes Back (1966) Kazuo Mori.