Night Of The Felines (1972) Noboro Tanaka

Night Of The Felines (1972) Noboro Tanaka


Mushuku Mono (1964) Kenji Misumi

Mushuku Mono (1964) Kenji Misumi


Nippon Vogue, 2012

Nippon Vogue, 2012


Kazuo Koike

Kazuo Koike


Ronin Gai (1990) Kazuo Kuroki


Shoshishin - Seven Lucky Gods, Yashima Gakutei

Shoshishin - Seven Lucky Gods, Yashima Gakutei


Shozo A Cat And Two Women (1956) Shiro Toyoda


Sword Of Seduction (1964) Kazuo Ikehiro

Sword Of Seduction (1964) Kazuo Ikehiro